Moroapteekki.fi-sivuston tietosuojaseloste

versio 2, voimassa 28.12.2023 alkaen

Moroapteekin toiminta perustuu luottamuksellisuuteen sekä vastuullisuuteen. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi.

Moroapteekki käsittelee moroapteekki.fi-verkkosivuston vierailijoihin liittyviä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Yleistä

Rekisterinpitäjänä toimii Moroapteekki.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan vain moroapteekki.fi-verkkosivustoon ja sen käyttäjärekisteriin.

Termi ”verkkosivusto” tarkoittaa moroapteekki.fi-verkkosivustoa.

Ensimmäisen persoonan ilmaisut, kuten ”minä” tai ”me”, tarkoittavat Moroapteekkia. Täten esimerkiksi ”yrityksemme” tarkoittaa Moroapteekkia ja ”työntekijämme” Moroapteekin työntekijöitä. 

Termi ”rekisteröity” ja toisen persoonan ilmaisut, kuten ”sinä”, tarkoittavat rekisteröityä luonnollista henkilöä. Täten esimerkiksi ”nimesi” tarkoittaa rekisteröidyn luonnollisen henkilön nimeä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Moroapteekki (Y-tunnus: 2549205-6)
Apteekkari Minna Villo
Tesomankuja 7
33310 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Moroapteekki (Y-tunnus: 2549205-6)
Tietosuojavastaava Asta Ahonen
Tesomankuja 7
33310 Tampere

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 010 420 4711 (mpm/pvm)

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Moroapteekin sekä sen asiakkaiden ja liikekumppaneiden välisen suhteen hoitamiseksi ja liikesuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
 • asiakashankintaan ja markkinointiin
 • tuote- ja palvelutarjonnan ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • Moroapteekin verkkosivustojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä verkkosivustojen tietoturvan varmistamiseen
 • analysointiin ja tilastointiin
 • lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisin perustein. Käsittelymme perustuu tilannekohtaisesti jo(i)llekin seuraavista oikeusperusteista:

 • rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Moroapteekki.fi -sivustolla käsitellään sen käyttöön liittyviä henkilötietoja, kuten evästeiden keräämiä tietoja; evästesuostumuksia; IP-osoitteita; tuloaikoja sivustolle; verkkosivustoja, jonka kautta moroapteekki.fi -sivustolle on tultu; käytettyjä linkkejä ja sivuja; katseltua sisältöä ja muita toimintaa koskevia tietoja, jotka Moroapteekki saa selaimen tai analytiikan kautta.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjallisesti osoitteella Moroapteekki/Tietosuojavastaava Asta Ahonen, Tesomankuja 7, 33310 Tampere.

Voimme joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta sinut voidaan tunnistaa ja henkilöllisyytesi voidaan varmistaa.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuiksi.

Vastustamisoikeus

Silloin kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, mutta sinulla on henkilökohtainen erityinen peruste vastustaa tietojen käsittelyä, arvioimme pyyntösi suhteessa oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä erityinen peruste, jonka vuoksi käsittelyä vastustetaan. 

Poisto-oikeus

Sinulla on joissakin tilanteissa lainmukainen oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen muun muassa silloin, kun tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme sinua koskevat henkilötiedot toiminnastasi verkkosivustollamme analytiikkaa, evästeitä tai muita vastaavia teknologioita käyttäen.

7.  Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Pääasiallisesti Moroapteekki käsittelee henkilötietoja oman organisaationsa sisällä ja omiin tarkoituksiinsa.

Moroapteekki käyttää henkilötietojen käsittelyyn myös kolmansia osapuolia, jotka käsittelevät henkilötietoja Moroapteekin puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Moroapteekki takaa, että ulkoistaminen tapahtuu sovellettavan lain sääntöjen mukaisesti. Kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen ja sovittujen ehtojen mukaisesti.

Emme vuokraa tai myy tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Luovutamme säännöllisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille verkkosivuston teknisten toimintojen ylläpitämistä, suojausta ja analytiikkaa varten.

Voimme luovuttaa henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Moroapteekki ei itse luovuta tietoja Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet saattavat siirtää tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tietojen käsittely tapahtuu silloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Tietoja keräävät kolmannet osapuolet

Moroapteekin verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien tietoja voivat kerätä seuraavat kolmannet osapuolet sekä niiden tytäryhtiöt ja alihankkijat:

 • Microsoft Corporation
  • Moroapteekki käyttää Microsoftin verkkoanalytiikkapalveluita.
  • Microsoftin tietojenkäsittelystä sekä mahdollisuuksistasi kieltäytyä siitä voit lukea lisää Microsoftin tietosuojaselosteesta osoitteessa https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Microsoft saattaa kerätä tai saada tietoja verkkosivustoiltamme omiin markkinointitarkoituksiinsa.
 • Cloudflare, Inc.
  • Moroapteekki käyttää Cloudflaren tarjoamia palveluita verkkosivustojen teknisten toimintojen ylläpitämiseen ja suojaukseen sekä kävijätilastointiin.
 • Tietohuone Oy
  • Moroapteekki käyttää Tietohuone Oy:n palveluita verkkosivuston ylläpitoon.
  • Tietohuone käsittelee verkkosivustoon liittyviä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9.  Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet

Käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä häviämiseltä, tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta.

Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu asianmukaisesti. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina ja noudatamme käsittelyssä huolellisuutta.

Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, jotka tarvitsevat kyseisen käyttöoikeuden.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Moroapteekki käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietojen säilytysaika riippuu siitä, mitä käyttötarkoitusta varten tietoja on kerätty. Osaan tiedoista kohdistuu lakisääteisiä vaatimuksia, jolloin tietojen säilytysajat määräytyvät suoraan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Tämän ajan päätyttyä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Moroapteekki säilyttää verkkosivustoltaan kerättyjä henkilötietoja pääasiallisesti enintään kahden (2) vuoden ajan, mikäli pidemmälle säilyttämisajalle ei ole asianmukaista oikeusperustetta.

Evästeet säilytetään evästekäytäntömme mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Moroapteekki ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon emmekä profilointiin.

12. Evästeet

Verkkosivustoillamme käytetään evästeitä ja muita vastaavia menetelmiä (jäljempänä ”evästeet”). Pelkästään evästeiden avulla käyttäjän henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa, mutta niihin voidaan varastoida henkilötietoja. Käytämme välttämättömiä evästeitä, joiden käyttö on pakollista sivustojen toiminnan varmistamiseksi, kuten esimerkiksi verkkoliikenteen reitittämiseksi. Käytämme myös vapaaehtoisesti hyväksyttäviä evästeitä esimerkiksi analytiikkaan. Verkkosivustoillamme voi olla myös kolmansien osapuolien asettamia ja käyttämiä evästeitä.

Voit lukea lisää evästeistä ja mm. evästesuostumuksista Moroapteekin evästekäytännöstä.

13. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

Moroapteekin verkkosivustoilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai muihin palveluihin. Kolmansien osapuolten palveluihin ei sovelleta tätä tietosuojaselostetta, vaan niihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten omia tietosuojakäytäntöjä. Moroapteekki ei vastaa kolmansien osapuolten palveluista eikä niiden tietosuojasta.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluidemme jatkuvasti kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uusia versioita. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin.

Mikäli tietosuojakäytäntöömme tehdään olennaisia muutoksia, uusi tietosuojaseloste tulee saataville verkkosivustollemme vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Moroapteekki suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.